RİBANA KUMAŞLAR

DARPUS RİBANA KUMAŞLAR 
GENİŞ PUS RİBANA KUMAŞLAR 
LYCLİ RİBANA KUMAŞLAR
DÜZ RİBANA KUMAŞLAR
MİLANO KUMAŞLAR
DOUBLE JERSEY KUMAŞLAR
YAĞMUR DESEN KUMAŞLAR